در دولت سابق و با یک مصاحبه حضوری، ۳ هزار نفر بدون کنکور، بورسیه دکتری...

در دولت سابق و با یک مصاحبه حضوری، ۳ هزار نفر بدون کنکور، بورسیه دکتری شدند! دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان درباره ورود به دانشگاه ۳ هزار دانشجوی بورسیه بدون رعایت ضوابط کامل علمی گفت: م...