بودجه دانشگاه نیشابور «قطره چکانی» است...

بودجه دانشگاه نیشابور «قطره چکانی» است آزاده مهدیار/ رییس دانشگاه نیشابور با بیان اینکه سال ۹۱ هیچ بودجه ای به دانشگاه نیشابور اختصاص پیدا نکرد و از آن سال به بعد بودجه به صورت قطره چکانی داده شد، از...