دانشگاه نیشابور با ۱۳۰۰ دانشجو «کتابخانه» ندارد!...

سرپرست دانشگاه نیشابور درنشست روز خبرنگار عنوان کرد: دانشگاه نیشابور با ۱۳۰۰ دانشجو «کتابخانه» ندارد! الهام صادقی- سرپرست دانشگاه نیشابور، در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روزخبرنگاربه بیان مسائل ...