دانشگاه علمی کاربردی نیشابور در فضای مجازی مدرسه کسب و کار تأسیس می کن...

در رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس میزان تأثیرگذاری آموزش بر محیط کسب و کار؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی رتبه دوم دانشگاه های ایران را کسب نمود دانشگاه علمی کاربردی نیشابور در فضای مجازی مدرسه کسب و...