دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به یکی از قطب های علمی...

دکتر جعفر سعیدی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به یکی از قطب های علمی در رشته های تحصیلات تکمیلی در شرق کشور تبدیل می شود بزودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به قطب علمی کشور در رشته های تحصیلا...