استاد دانشگاه اسلو نروژ در نیشابور

استاد دانشگاه اسلو نروژ در نیشابور مطرح کرد: نروژ تاقبل از جنگ جهانی اول جزء فقیرترین کشورهای اروپایی به شمار می رفت در سایه مدیریت کارآمد نروژ در ردیف پیشرفته ترین کشورهای دنیا قرار گرفت دانشکده هنر...