نقدی بر مجموعه داستان کوتاه

مسیر ناتمام نقدی بر مجموعه داستان کوتاه «دلتنگی های گربه تنهای من» استاد جمال میرصادقی در کتاب «ادبیات داستانی» می نویسد: «داستان کوتاه حاصل جامعه ناآرام و دستخوش تغییر است». مجموعه ی داستان کوتاه «د...