تولد مجدد نشریه ی شهر خیام «خیام نامه»

چراغی را که ایزد برافروزد داستان یک قتل! مروری کوتاه بر تراژدی تلخ «توقیف» و تولد مجدد نشریه ی شهر خیام «خیام نامه» در دی ماه یک هزارو سیصد و هشتاد و سه ی خورشیدی، در آغاز سرمای سخت و افراطی طبیعت ای...