سه نسل در یک داروخانه

به بهانه پنج شهریور ، روز ملی داروساز سه نسل در یک داروخانه تاریخچه تاسیس داروخانه صحت به عنوان دومین داروخانه ی نیشابور زنده یاد دکتر علی محمد بیان بعد از گرفتن مدرک داروسازی، آمادگی خویش را جهت شرو...