دیدگاه های فرهنگی آقای دادستان

دیدگاه های فرهنگی آقای دادستان رسانه بهترین ابزار برای «امر به معروف» است فرهنگ و هنر در پیشگیری از نزاع و خشونت موثر است دادستان عمومی و انقلاب نیشابور گفت: بهترین جا برای عرصه امر به معروف و نهی از...