در خبر ها نیامده بود که (۲۳۰)

در خبرها نیامده بود که: اطلاعات شخصی و پرسنلی بازنشستگان فرهنگی در حالی در اختیار «موسسه ی فرهنگی» متعلق به برادر «علی مروی»قرار گرفته است که تعداد زیادی از این بازنشستگان با «مراجعه حضوری »و یا «تما...