دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی دفتر دادگاه پس از دریافت دادخواست تنظیمی از سوی خواهان، باید فوراً آن را به نظر قاضی شعبه برساند و قاضی پرونده با ملاحظه دادخواست و احراز کامل بودن آن، برای تعیین وقت دستور لازم را به ...