آیا خیام منجم است؟

آیا خیام منجم است؟ ۲۸ اردیبهشت برای هر ایرانی فرهنگ دوست یادآور یک نام بزرگ است: خیام نیشابوری. اگر بپذیرم بهترین دفاع از یک شخصیت، معرفی واقعی اوست. شاید انگیزه ای ژرف تر در یافتن پاسخی مناسب برای پ...

«خیام به روایتِ پروفسور حسین صادقی»

«خیام به روایتِ پروفسور حسین صادقی» حجت حسن ناظر        «لذت دِگر اندیشی» «دوری که در او آمدن و رفتن ماست                                          او را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می نزند دمی در این...