شهردار نیشابور در دفتر خیام نامه

شهردار نیشابور در دفتر خیام نامه: «خیام نامه» نشریه ای دغدغه مند با اثرگذاری اجتماعی بالا است شهردار نیشابور که به اتفاق جمعی از همکاران خود برای بزرگداشت ۱۷ مرداد و تبریک روز خبرنگار در دفتر خیام نا...