خیام نامه ده ساله شد

خیام نامه ده ساله شد هفته نامه استانی خیام نامه که در خرداد ماه سال ۸۳ چهار پیش شماره خود را منتشر نمود، پس از وقفه ای کوتاه مدت و تغییر در تیم تحریریه از دی ماه سال ۸۳ ، انتشار منظم خود را آغاز نمود...