«خیام نامه بدون روتوش»

«خیام نامه بدون روتوش» برقراری ارتباط دو سویه وکسب اعتماد و اطمینانِ مخاطبان، از اهمیتی حیاتی برای یک رسانه  برخوردار است، به همین سبب برخی رسانه های «مردم مدار» به مناسبت های مختلف، سعی در معرفی اعض...