تعامل کنید و استیضاح نکنید، خودم یا بازنشسته می شوم یا استعفا می دهم...

شهردار ماندنی شد روند استیضاح مسکوت ماند نامه ای که روند استیضاح شهردار را تغییر داد! *تعامل کنید و استیضاح نکنید، خودم یا بازنشسته می شوم یا استعفا می دهم *خواهش می کنم باز توصیه «احمد و محمود» را ن...