خواص تغذیه‌ای نان سبوس دار

با توجه به اینکه بنا به مصوبه کارگروه آرد و نان شهرستان و همچنین جلسه مورخه ۱۱/۱۲/۹۳ در محل شورای شهر نیشابور که در هر دو جلسه اینجانب نیز به عنوان کارشناس مهمان حضور داشتم مقرر گردیده است که از تاری...