استاد پورعطایی هم در گذشت

خنیاگرانی که خورشیدوار خاموش می شوند غم اش در نهان خانه دل نشیند استاد پورعطایی هم در گذشت سیمین سلیمانی/ چند روز اخیر خبری تلخ خاطر همه دوستداران هنر موسیقی را مکدر کرد … سکوت سنگین دوتار و حن...

استاد پورعطایی هم در گذشت

خنیاگرانی که خورشیدوار خاموش می شوند غم اش در نهان خانه دل نشیند استاد پورعطایی هم در گذشت سیمین سلیمانی/ چند روز اخیر خبری تلخ خاطر همه دوستداران هنر موسیقی را مکدر کرد … سکوت سنگین دوتار و حن...