نقدی به سخنان اعضای محترم شورای در مورد کمک به جشنواره عمار...

نقدی به سخنان اعضای محترم شورای در مورد کمک به جشنواره عمار: خلاصه خرجی «سیاسی» از جیب مردم ممنوع! بر اساس خبر درج شده در نشریه ی خیام نامه ، در جلسه ی مورخه ی هجدهم آذرماه شورای شهر نیشابور، درخواست...