کوه یخ خشونت

خشونت به طور خلاصه، خشونت عبارت است از هرگونه رفتار، نگرش، سیاست یا شرایطی فیزیکی، احساسی، کلامی، نهادی، ساختاری یا روحی که دایره ی دید «ما»یا «دیگران» را محدود می کند، بر ما یا دیگران مسلط می شود و ...