جامعه، فرهنگیان و خشونت

جامعه، فرهنگیان و خشونت   نگاهی گذرا به تیتر صفحه ی حوادث یک روز روزنامه ها، راوی حکایت تلخ بسط خشونت در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی مردم ایران است:قتل پدر و برادردر کمال خونسردی، قتل عامی خانو...