ناتوانی شهرداری در نگهداری پله برقی های تنها پل عابر پیاده شهر...

ناتوانی شهرداری در نگهداری پله برقی های تنها پل عابر پیاده شهر تنها پل عابر پیاده ابرشهر نیشابور (به جز معدود پل های نصب شده بر روی کمربندی) در میدان اصلی این شهر قرار دارد و شهرداری که ادعایش به آسم...