عکسی به خانه آوردند (شعر)

عکسی به خانه آوردند خبر چه بود که آن را شبانه آوردند؟ غمی بزرگ به این آشیانه آوردند برای آن که بدانی که بی پسر شده ای لباس سوخته اش را نشانه آوردند برای آن که گلوی بریده ی او را به چشم خویش نبینی، به...

نامی از جنس آفتاب و بهار

نامی از جنس آفتاب و بهار گفتگو با خدابخش صفادل، شاعر نام های قشنگ ایرانی چندی پیش در همین نشریه شعری از شاعر خوش ذوق نیشابوری، «خدابخش صفادل» با عنوان «نام های بزرگ ایرانی» به چاپ رسید. این شعر در هم...