ما متّهم ایم…

(تحلیلی بر قتل خانوادگی ِ نیشابور) به جهان می توان از دو منظر نگریست : فیلسوفانه و عارفانه. از نظرگاه یک فیلسوف، باید در پس ِ هر واقعه به جستجوی علّت و دلیلی برآمد. هیچ اتّفاقی نمی افتد مگر اینکه تبی...