خاطره ی ازلی در جهانی خیامی

«خاطره ی ازلی در جهانی خیامی» تاملی برآراء ، احوال و آثاراستاد آیدین آغداشلو به بهانه ی کوچ او و با امید بازگشت حجت حسن ناظر مسخ نشد، همیشه باهوش و خرد به جهان نگریست و پس از کشف قلمروی تازه غرّه نشد...