خاطرات و خطرات (توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من)...

خاطرات و خطرات (توشه ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زندگی من): مهدیقلی هدایت، انتشارات زوار، چاپ پنجم، ۱۳۷۵ خاطرات و خطرات، حاج مهدیقلى هدایت دربردارنده ذکر حوادثى است که در زمان نویسنده به ...