ذیمقراطیسیا دموکریتوس (Democritus)

حکیم خندان ذیمقراطیسیا دموکریتوس (Democritus) دموکریتوس فرزند هگسیستراتوس و زادگاه وى شهر آیدرا، شهرى کوچک در ساحل شمالى دریا اژه، بود. هرچند سال تولد وى به درستى مشخص نیست اما می‌توان سال تولد وى را...