صد سال شعر نیشابور

صد سال شعر نیشابور کنون ای سخن گوی بیدار مغز یکی داستانی بیارآی نغز سخن چون برابر شود با خرد روان سراینده رامش برد حکیمِ توس نیشابور زاده ی شایسته ی خورشید و فرزند برومند خاوران خیال انگیز، جولانگاه ...