طنز خیام نامه

حوزه ی اختیار روحانی، طبق گفتارهای سبحانی، یک وجب هست تو نمی دانی! هفته ی گذشته علی آقای مطهری ستون ما را به کلی قبضه کردند و نشد به فرمانده ی محترم نیروی انتظامی نیشابور که تازگی ها حسابی هم سرشان ش...