حمایت جدی و اثربخش از ورزش شهرستان

حمایت جدی و اثربخش از ورزش شهرستان مجموعه شرکت های دل حفره و خیام بتن به صورت ویژه و با تمام توان خود از ورزش شهرستان حمایت کرده و به طور جدی در این زمینه سرمایه گذاری نموده اند که موفقیت های متعدد و...