حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل (برگشتی) از لحاظ کیفری...

حقوق و تکالیف دارنده چک بلامحل (برگشتی) از لحاظ کیفری امروزه استفاده از چک در روابط مالی افراد بسیار مرسوم است و هزاران فقره چک هر روز در دست مردم جابجا می شود و روزانه صدها موضوع مربوط به چک در مراج...