پاسخی به یادداشت ستون تماشاخانه شماره ۲۰۱ خیام نامه...

پاسخی به یادداشت ستون تماشاخانه شماره ۲۰۱ خیام نامه توضیح «خیام نامه»: به دنبال یادداشت شماره پیشین یکی از فعالان تئاتر در ستون تماشاخانه در صفحه ۴ شماره پیشین نشریه، آقای حسین لطف آبادی، از فعالان پ...