به قونیه بکشانیم پای تهران را

در مواجه نخستین با کتاب نام (استاد دکتر محمد علی موحد) پژوهنده، مورخ، نویسنده حقوق دان و مولوی شناس نادر ایران مخاطب را با اثری جدی و با شاعرانگی سنجیده رو در رو می نماید و هم نیز گرافیک جلد اثر( ساع...

سکوت آگاهانه

بعضی ها به اندازه سکوت سخن می رانند، برخی بر این باورند : اگردرسکوت نسنجیده نجاتی بود مردگان فاتح جهان بودند، گروهی می گویند:سکوت سرشارسخنان نهفته و نگفته است. ما دو گوش داریم و یک دهان، یعنی دوبار ب...

عطار، فراموش

عطار، فراموش خیام، خاموش گاهی در خلوت غمدلان با خویش می گویم کاش عطار در قونیه می آرمید آنجا که مولانا این شاعر افلاکی اقتصاد و فرهنگ ترکیه را دگرگون کرد. خالق سیمرغ باشی، طراح مانیفست منطق الطیر باش...

سروده های حسن سلامت

تب انگور در صبحِ نشابور سروده های حسن سلامت در سایه روشن های خیال عزمِ آن دارد که رها شود رها از خویش و فرهاد وار کوه کنی پیشه کند که شیوه ی عشاقِ جهان است. در دست های اندیشه اش چشمه های انگور جاری ا...

تأملی در کرانه های شعر امروز نیشابور

تأملی در کرانه های شعر امروز نیشابور هر برگ شعر من سر از شهری به در کرد                                                                        گر ریشه ام در خاک نیشابور روئید                         ...

«خیام به روایتِ پروفسور حسین صادقی»

«خیام به روایتِ پروفسور حسین صادقی» حجت حسن ناظر        «لذت دِگر اندیشی» «دوری که در او آمدن و رفتن ماست                                          او را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می نزند دمی در این...