گفتمانی درباره ی جوامع ضعیف

گفتمانی درباره ی جوامع ضعیف شناخت واقع بینانه، برای جامعه ی انسانی،همچون اکسیژن و غذا برای سلول های بدن موجودات زندهحیاتی است.در جوامع امروز علاوه بر نهادهای دولتی ، نهادهای غیر دولتی نقشیاساسی در تو...