عزل و نصب های گسترده

عزل و نصب های گسترده توسط سرپرست شهرداری پس از انتخاب شهردار جدید حبیب اله بتوئی، سرپرست موقت شهرداری در حالی که چند ساعت از انتخاب سیدعباس حسینی به عنوان شهردار نگذشته بود، صبح روز بعد از انتخاب حسی...