درنخستین حضور مدیرعامل سینمای جوانان ایران در نیشابور( پس از ۱۸ سال)...

درنخستین حضور مدیرعامل سینمای جوانان ایران در نیشابور( پس از ۱۸ سال) صورت گرفت: معرفی سرپرست انجمن سینمای جوانان نیشابور سید باقر میرعلمدار/ مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران با تبیین سیاست‌ها و برن...