حالا وقت نوشتن «سی گاو» بود!

حالا وقت نوشتن «سی گاو» بود! گفتگو با مرتضی فخری، نویسنده ای با دغدغه های مذهبی از زاویه ای دیگر مرتضی فخری، زاده ی باغشن نیشابور را دیگر باید یک داستان نویس حرفه ای دانست. تازه یازدهمین کتابش منتشر ...