چرایی رویگردانی مردم اروپا از دین رسمی و حکومتی(بخش نهم)...

چرایی رویگردانی مردم اروپا از دین رسمی و حکومتی بخش نهم در بخش های قبلی بیشتر به دلایل اقتصادی و مذهبی رویگردانی مردم اروپا از دین رسمی و حکومتی اشاره نمودیم. در این شماره اشاراتی به دلایل آموزشی این...

از آن روزی هراسید که بر تزویر ردای تقوا بپوشانند...

از آن روزی هراسید که بر تزویر ردای تقوا بپوشانند درشماره های قبل درمورد چرایی رویگردانی مردم اروپا از دین رسمی و حکومتی؛ بیشتر دلایل مذهبی و اقتصادی را مورد توجه قرار دادیم. بویژه دلایل اقتصادی و سلط...

تفاوت حاکمان

تفاوت حاکمان فردریک کبیر پادشاه آلمان در قرن هجدهم میلادی بر این کشور حکومت می کرد. او به آزادی و دمکراسی اعتقاد داشت و به عقاید مخالفانش احترام می گذاشت. روزی او سوار بر اسب با همراهان خود از یکی از...

پرستش حاکمان

پرستش حاکمان مردمان به لحاظ سنتی حاکم پرستند،چون درنگاه سنتی حاکمان را نمایندگان خدا برزمین میدانند حتی اگر آن مقام عالی، یک حاکم ستمگر، ظالم ،،فاسد وپایمال کننده ی حقوق شهروندی مردمان بوده باشد.نگاه...

استبداد شرقی

استبداد شرقی در مورد استبداد، خودخواهی و خودرایی حاکمان در تاریخ ایران و جهان ، مطالبی بسیار به نگارش درآمده؛ چرا که حاکمان مستبد، کشور را ملک شخصی خود دانسته و هرگونه اراده فرمایند بازیر دستان خود ب...