گفت گو باجمشید یاوری موسس مدرسه فوتبال آریا در نیشابور...

گفت گو باجمشید یاوری موسس مدرسه فوتبال آریا درنیشابور استادیوم یا خانه کلاغ ها به نظر می رسد رئیس ورزش و جوانان نیشابور پشتش به کوه قدرت وصل است. برایش مهم نیست کسی در این شهر از ورزش و عملکرد مدیر آ...