شرکت خیام آسفالت بینالود

شرکت خیام آسفالت بینالود جعفر تقی پور مدیرعامل شرکت خیام آسفالت بینالود در خصوص این شرکت اظهار داشت: از آنجایی که این مجموعه در فعالیتهای راهسازی خود نیاز به آسفالت استاندارد و با کیفیت داشت و نیز بخ...