تکالیف والدین و فرزندان از منظر حقوقی

تکالیف والدین و فرزندان از منظر حقوقی: کودکان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند و نیاز به حمایت بیشتری از طرف پدر و مادر دارند.رشد جسمی و روحی کودک نیازمند امکانات و وسایل ضروری است، نگهداری و تربیت اطفا...