توقیف دیه و برداشت مهریه از آن

توقیف دیه و برداشت مهریه از آن دیه مالی است که در شرع برای جنایت تعیین شده است. در قانون مجازات اسلامی هم از دیه به عنوان یکی از مجازات ها نام برده شده است. اگرچه دیه نوعی مجازات است اما ماهیت آن دِی...