توزیع سبدهای غذایی ویژه مادران باردار در نیشابور...

توزیع سبدهای غذایی ویژه مادران باردار در نیشابور هادی حسین زاده معاون اجرایی مرکز بهداشت نیشابور گفت: بنیاد علوی به عنوان متولی اجرای برنامه حمایت تغذیه ای از زنان باردار مبتلا به سوء تغذیه نیازمند ر...