چهل سال تورم دو رقمی در ایران!

چهل سال تورم دو رقمی در ایران! دکتر رنانی اقتصاددان در بخشی از سخنان خود تاکید می کند که ایران با عمیق ترین دوران تورم رکودی تاریخ خود روبروست: «جز یک سال در دولت مهندس موسوی، چهل سال است در ایران تو...