تحلیل خبر (پرده برداری از شیوه جدید مخالفان تندرو دولت)...

تحلیل خبر اقتدارگرایانِ ایران از دیر باز به دلیل ضعف مفرط در مبانی نظری و اندیشه ای؛ سهل ترین راه برای حذف رقبا (طرفداران تغییر،تحول و اصلاح) را در دادن نسبت های ناروا و دروغ، تهمت، تحریف، نعل وارونه...