آنچه که نباید به کودکان گفت

آنچه که نباید به کودکان گفت بخش دوم انتظارات نابجــا « نمره ات ۱۷ شده پس ۳ نمره دیگر چه شده است تو فقط باید ۲۰ بگیری.» پدر و مادرانی که از فرزندان خود انتظارات بی جادارند آنها را مجبور می کنند که بهت...