گفتگو با هنرمندان صنایع دستی نیشابور

گفتگو با هنرمندان صنایع دستی نیشابور تنها با امکانات شخصی، خود را سرپا نگه داشته ایم هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران زمین نشان دهنده ویژگی ها و میراث هنری و سنتی مردم ما می باشد.صنایع دستی به رشته ها ...