موضوع انتقال کارخانه بهره برداری انتخاباتی نکنید...

جلسه پرحاشیه برای انتقال «سه گل» تصمیمی نگیریم که ۲۰۰ فرصت شغلی از بین برود استانداردهای زیست محیطی در کارخانه کنترل و رعایت می شود از موضوع انتقال کارخانه بهره برداری انتخاباتی نکنید در پی نارضایتی ...