تشکیل شورای هماهنگی مراکز علمی و دانشگاهی نیشابور ضرورت دارد...

با هدف رفع ناهماهنگی و موازی کاری: تشکیل شورای هماهنگی مراکز علمی و دانشگاهی نیشابور ضرورت داردالهام الماسیان/ تشکیل شورای هماهنگی مراکز علمی و دانشگاهی نیشابور از دوباره کاری، موازی کاری و هدر رفتن ...